Jsme znaleckou kanceláří zapsanou Ministerstvem spravedlnosti ČR disponujícím širokým rozsahem znaleckého oprávnění pro obor ekonomika.

O nás


V oboru ekonomika jsme zaměřeni se na oceňování, obchodních závodů, cenných papírů a nemovitostí. Znalecké služby poskytujeme v oboru ekonomika, též pro odvětví účetnictví a daně.

Znalecké služby zpracováváme v široké paletě určení, a to jak pro účely administrativní, tak pro potřeby soudních sporů v rámci obchodního i trestního práva. Zpracováváme též revizní znalecké posudky a odborná vyjádření (valuační zprávy). Samozřejmostí je překlad do angličtiny, či němčiny, případně dalších běžně frekventovaných jazyků, a to za předpokladu požadavku klienta.

Naši znalci mají dlouholeté zkušenosti se zpracováním znaleckých posudků, a to i v náročných a vysoce exponovaných kauzách. Dbáme na vysokou kvalitu, odbornost a maximální objektivitu posudku, a to vše při dodržení principu fungování znalecké kanceláře, tedy že posudek je kontrolován více znalci. V případě náročnějších posudků je po dohodě s klientem sestaven tým znalců a konzultantů na danou problematiku.

Zjistíme pro Vás reálnou hodnotu cenného papíru, společnosti nebo jiného investičního i neinvestičního aktiva, obchodní značky a poskytneme Vám poradenství při valuaci Vašeho majetku nebo majetku, který zamýšlíte pořídit nebo naopak prodat. Budeme Vám nápomocni v případě transformací obchodních společností, při M&A (v procesu DD) a při dalších finančních operacích s Vaším majetkem. Jsme schopni Vám poradit v záležitostech týkajících se účetnictví a daňové problematiky, a to i pro oblast transfer pricingu. Současně se účastníme i kooperací v týmech, které jsou sestaveny pro účely forenzního auditu.

Oblast podniků

 • Oceňování pro nákup nebo prodej
 • Oceňování pro účely přeměny a restrukturalizace společností
 • Oceňování pro potřeby fondů
 • Oceňování pro účely převodních cen (tranfer pricing)
 • Oceňování pro účely dražeb
 • Oceňování pro účely nepeněžitých vkladů
 • Oceňování a poradenství pro soudní spory a arbitráže, vypořádání
 • Oceňování v rámci insolvenčních řízení, reorganizace, restrukturalizace (včetně poradenství)
 • Oceňování pro daňové účely
 • Oceňování majetkové podstaty
 • Oceňování start-up projektů
 • Oceňování SJM v rámci rozvodových řízení
 • Posouzení investičního záměru
 • Analýzy trhů a konkurence
 • Výpočet majetkové újmy, ušlého zisku
 • A další

Soudní spory

 • Ekonomická poradenství při soudních sporech nebo arbitrážích, ale i při dohodách o mimosoudním vyrovnání, a to ve všech fázích sporu
 • Valuace nebo stanovení, výše náhrady způsobené škody
 • Poradenství při vedení soudních sporů ze znaleckého hlediska
 • Revize, či oponentury znaleckých posudků
 • Zpracování posudků při dalších správních řízeních

Oceňování cenných papírů

 • Oceňování cenných papírů pro zjištění hodnoty vypořádacího podílu, pro případy přeměn společností (sloučení, splynutí, rozdělení, změna právní formy) dobrovolné či povinné nabídky převzetí převodu mezi spojenými nebo nespojenými osobami, pro případy vytěsnění minoritních akcionářů (squeeze out), atp.
 • Oceňování pro potřeby fondů
 • Oceňování pro účely převodních cen (tranfer pricing)
 • Oceňování start-up projektů
 • Oceňování pro účely akvizic a fúzí
 • Oceňování nepeněžitých vkladů
 • Oceňování pro účely dražeb
 • Oceňování SJM v rámci rozvodových řízení
 • Analýzy trhů a konkurence
 • A další

Nemovitosti

 • Tržní/administrativní oceňování budov, bytů a nebytových prostor
 • Tržní/administrativní oceňování pozemků
 • Tržní/administrativní oceňování nebytových a administrativních prostor Určení hodnoty nemovitostních nepeněžitých vkladů

Účetnictví

 • Stanovení převodních cen (transfer pricing)
 • Vypracování znaleckého posudku pro účely českých účetních standardů (oceňování nebo posouzení účetních postupů)

Ing. Petr Šmíd

ekonomika, cenné papíry

Ing. Martina Hábová, Ph.D.

ekonomika, obchodní závody

Ing. Milan Karásek

ekonomika, nemovitosti

Ing. Josef Nocar

ekonomika, účetnictví a daně

Ing. Miroslav Fejfar

ekonomika, nemovitosti

Ing. Jiří Vaněk

ekonomika, cenné papíry

Ing. Marie Hajšmanová

ekonomika, účetnictví

Ing. David Štědra

ekonomika, obchodní závody

Ing. Jiří Mašek, CSc.

ekonomika, les, rostlinstvo a nerosty

Ing. Lubomír Klement

ekonomika, les, rostlinstvo a nerosty